Garantie

Garantievoorwaarden MTB Vrienden

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Artikel 1. Definities

In deze Garantievoorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

Gebrek(en): afwijking(en) aan een Product die reeds voor levering aanwezig waren en waardoor het Product niet (meer) aan de overeenkomst beantwoordt, zoals defecten en mankementen, welke het gevolg zijn van fabricage- en / of materiaalfouten of het ontbreken van de (overeengekomen) specifieke, essentiële vereisten en / of kenmerken.

Gebruiker: diegene die het Product heeft aangeschaft en in gebruik had op het moment dat het gebrek zich openbaarde.

Product(en): deze garantievoorwaarden zijn enkel van toepassing op door MTB Vrienden verkochte Producten van het merk Forged, dus alleen op producten geproduceerd door het merk Forged.

Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand ter techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1.Deze garantie is een aanvulling op en heeft geen invloed op rechten die de Nederlandse wet u toekent.

2.2.Wanneer er persoonsgegevens worden verzameld in het kader van deze garantieregeling worden deze verwerkt in overeenstemming met de op het moment van verzamelen toepasselijke wetgeving.

2.3. Indien op het moment van reparatie of vervanging het betreffende Product niet meer (in dezelfde uitvoering) beschikbaar is heeft MTB Vrienden het recht het Product te repareren of te vervangen met een vergelijkbaar product.

Artikel 3. Gebreken die onder deze garantie vallen

3.1. Indien is voldaan aan de voorwaarden van deze garantie, dekt deze garantie Gebreken die voortvloeien uit de fabricage en montage van het Product, waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend ten aanzien van materialen die worden gebruikt bij de vervaardiging van het Product. Andersoortige Gebreken vallen niet onder deze garantie en zullen worden beschouwd als uitgesloten.

Artikel 4. Wat valt niet onder deze garantie?

4.1.Normale slijtage en beschadigingen.

4.2.Opzettelijk toegebrachte schade.

4.3.Schades ten gevolge van oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik of bewaring.

4.4.Schade als gevolg van het niet naleven van gebruiksinstructies of overig kennelijk onjuist onderhoud.

4.5. Kleine cosmetische Gebreken welke geen invloed hebben op de werking van het Product.

4.6. Indien MTB Vrienden aansprakelijk is wegens een tekortkoming in de nakoming van deze garantiebepalingen, zal de schade die de Gebruiker kan vorderen, beperkt zijn tot directe schade als gevolg van die tekortkoming, met uitsluiting van enige bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, met een maximum van de oorspronkelijke koopprijs van het Product.

Artikel 5. Garantieperiode

5.1. De totale garantieperiode bedraagt 5 jaar, ingaand op de dag van aanschaf dan wel levering van het Product.

Artikel 6. Kennisgeving

6.1. Om een beroep te doen op deze garantie dient u het aankoopbewijs van het Product te overhandigen. Bewaar daarom altijd het aankoopbewijs of de factuur van uw aankoop!

6.2. Aanspraken op de garantie moeten binnen de garantieperiode Schriftelijk aan MTB Vrienden kenbaar worden gemaakt.

6.3. De Gebruiker dient het Gebrek binnen 30 dagen nadat hij bekend werd met het Gebrek of redelijkerwijze bekend had moeten zijn kenbaar te maken aan MTB Vrienden.

6.4. De Schriftelijke kennisgeving dient voorzien te zijn van een nauwkeurige omschrijving van het Gebrek en bij voorkeur eveneens van foto’s.

6.5. Wij raden u aan geen Producten te retourneren voordat u contact heeft opgenomen met MTB Vrienden, in sommige gevallen is het namelijk niet nodig om het Product te retourneren.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1. Indien MTB Vrienden op basis van deze garantie een reparatie of vervanging van een Product heeft verzorgd, zal de originele garantieperiode voor het betreffende Product van toepassing blijven en niet worden verlengd.

7.2. Deze garantie is niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor geld. Er zijn geen andere garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, behalve zoals specifiek vermeld in deze garantie of zoals voorzien kunnen zijn door wettelijk vastgelegde rechten.

7.3. Alle uit hoofde van de garantieregeling vervangen onderdelen of Producten worden eigendom van MTB Vrienden.

7.4. In geval van strijdigheid of interpretatieverschillen tussen vertalingen van de tekst van de Garantievoorwaarden, prevaleert telkens de in de Nederlandse taal opgestelde tekst.

Artikel 8. Algemene voorwaarden en toepasselijk recht

8.1. Voor zover in deze Garantievoorwaarden niet anders is bepaald gelden onverminderd de Algemene Voorwaarden van MTB Vrienden.

8.2. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9. Contact

Vanzelfsprekend staan onze medewerkers u graag te woord over onze Producten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: https://www.timenkobeinmotion.nl/contact/